Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
(ÁSZF)

Érvényes 2018. 08. 01-től.

Jelen ÁSZF A Megbízó és a Megbízott között létrejött szerződés elengedhetetlen részét képezi. Feladata, hogy a Szerződésben rögzített feladatokat részletesen ismertesse, a szolgáltatásokra magyarázatot adjon, valamint a Megbízási szerződésben nem rögzített egyéb feltételeket a felekkel megismertesse.
Megbízott vállalja, hogy a mindenkori ÁSZF a honlapon elérhető, és szerződés kötés előtt a Megbízó részére megismerhető.

1. KÖNYVELÉSI TEVÉKENYSÉG

1.1. A Megbízott tevékenységét a 2000. évi C. törvény a számvitelről (Sztv.) – számviteli szolgáltatásokról szóló – aktuális fejezete alapján végzi. A szolgáltatás elvégzése során figyelembe veszi az érvényben lévő adótörvények és egyéb jogszabályok előírásait. Egyéni vállalkozó, egyéb szervezet részére végzett szolgáltatás az adott vállalkozásra, szervezetre vonatkozó jogszabályok alapján történik.
1.2. A könyvelési tevékenység részletezése az alábbi pontokban kerül feltüntetésre:
1.3. A befektetett eszközök folyamatos analitikus és főkönyvi nyilvántartása.
1.4. A készletek – Megbízó számviteli politikájában előírt módon történő – főkönyvi könyvelése a Megbízó analitikus nyilvántartásai, illetve adott időpontra vonatkozó leltárak, és feladások alapján.
1.5. A követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök, a saját tőke, a kötelezettségek és az időbeli elhatárolások folyamatos főkönyvi nyilvántartása.
1.6. A költség (ráfordítás) és a bevételi számlák folyamatos vezetése.
1.7. Előírt analitikus nyilvántartások közül a főkönyvi rendszerhez tartozó, annak szerves részét képező analitikák vezetése.
1.8. A szerződés aláírását követően a szerződés megszűnéséig keletkezett – a Megbízott rendelkezésére bocsátott – bizonylatok, dokumentumok alapján kell a könyvelést elvégezni
1.9. Az éves zárási feladatok határidőben történő elvégzése. Szükség esetén évközi beszámoló ( közbenső mérleg) készítése a Megbízó igénye alapján.
1.10. A jogszabályokra épülő, – az adózással kapcsolatos törvényekben előírt – adat bejelentési kötelezettségek teljesítése. Az adatok bejelentése kizárólag a rendelkezésre bocsátott iratok, dokumentumok alapján, illetve a Megbízó írásbeli nyilatkozata alapján végezhető el. Az adóbevallások időbeni összeállítása és beküldése, melyek kizárólag a könyvelés adataira épülnek. Egyéb adózással kapcsolatos teendők, melyek a gazdálkodási folyamatból adódó tevékenységre épülnek, a Megbízó feladatait képezi ( IFA, Környezetvédelmi termékdíj stb.)
1.11. Időszakonkénti információs anyagok összeállítása, kiadása az adójellegű jogszabályváltozásokról, illetve azokról a jogszabályváltozásokról, melyek a Megbízó
szakmai jellegű feladatain kívüli – gazdasági döntéshozatalát segíthetik.
1.12. A Megrendelő gazdasági életével kapcsolatos folyamatok támogatása figyelemfelhívások, konzultációk és írásos anyagok segítésével – abban az esetben, ha erre a Megrendelő igényt tart
1.13. Szabályzatok elkészítése, különös tekintettel a Sztv. által kötelezően előírt szabályzatokra. Egyéb belső szabályzatok elkészítése a Megbízó menedzsmentjének a feladta. Ez külön szolgáltatás keretében igényelhető.

2. BÉRSZÁMFEJTÉS, MUNKAÜGY

2.1. A Megbízó által a bérek és egyéb juttatások után fizetendő adók és bérrel kapcsolatos járulékok megállapítása, ezeknek a kötelezettségeknek a pénzügyi
teljesítéséhez szükséges információk megadása.
2.2. Az egyénekre és a Megbízóra vonatkozó munkaügyi és bérügyi nyilvántartások vezetése.
2.3. A belépő dolgozók bérszámfejtési rendszerbe való felvétele, az előző munkáltatótól megkapott adatok nyilvántartásba vétele.
2.4. Kilépő dolgozók esetén a kilépésnél szükséges béres és munkaügyi dokumentumok kiállítása és a Megbízónak való továbbítása.
2.5. Munkaszerződések alaki és tartalmi elemeinek a meghatározása.
2.6. Munkaszerződések megkötése, módosítása és felbontása.
2.7. A munkaviszony létesítésével kapcsolatos tájékoztatás megadása
2.8. Igény szerint a kafetéria rendszer kialakítása, nyilvántartása, szabályzat elkészítése.
2.9. Pótlékok, juttatások rendszerének a kialakítása, ezzel kapcsolatos tájékoztatás Megbízó részére.
2.10. A Megbízó tagi, vállalkozói és egyéb „többes jogviszony”jövedelmeinek számfejtése, meghatározása. Ezzel kapcsolatosan a vonatkozó döntés meghozatal a Megbízó hatásköre. Annak vizsgálata, hogy a járadék, osztalék, osztalékelőleg kifizetése nem sért-e érdekeket (Pl. tulajdonostársak, hitelezők) szintén a megbízó felelőssége, ebben a Megbízott segítséget nyújthat.
2.11. A jövedelem szétosztása, kifizetése és felhasználása nem a Megbízott feladatai közé tartozik.
2.12. Megbízott a számviteli értelemben vett ún. osztalékkorlátról tájékoztatja a megrendelőt.
2.13. A külföldi és belföldi kiküldetések, kirendelések számfejtése a Megbízott feladatai közé tartoznak. A kiküldetés elrendelése, rendelvények kiállítása, a kiküldetéshez kapcsolódó ellátmányok kiadása, a felvett ellátmányokkal történő elszámolás, illetve elszámoltatás, az úti jelentések elkészítése, az abban foglaltak ellenőrzése, hitelesítése a Megbízó feladatát képezi.
2.14. Jövedelmekkel kapcsolatos adatszolgáltatások elkészítése, hatóságok felé történő továbbítása határidők betartása mellett.
2.15. Munkajogi kérdésekben Megbízott segítséget nyújt a Megbízó részére. A munkajogi kérdések tekintetében a felelősség mindenkor a Megbízó menedzsmentjét terheli. (Munkaszerződések elkészítése, belépéssel és kilépéssel kapcsolatos döntések meghozatala a Megbízott feladata, de igény szerint Megbízott támogató segítséget nyújt.)
2.16. Munkaügyi nyilvántartások vezetése csak abban az esetben képezi a Megbízott feladatát, mely esetben nem a munkavállaló kötelezettségét teljesíti. A munkavállaló által kitöltendő nyomtatványok vezetésével kapcsolatos teendők a Megbízott által nem átvállalhatóak. Annak helyes kitöltésében Megbízott segít, és azokat véleményezi, korrigálásra felhívást bocsáthat Megbízó rendelkezésére.
2.17. A helytelenül kiállított dokumentumok alapján elvégzett számfejtés esetén annak munkaügyi bírsága és egyéb jogkövetkezmények tekintetében a Megbízottat felelősség nem terheli.
2.18. A Megbízó köteles dolgozóit informálni arról a tényről, hogy a személyes adataikat külső szolgáltató kezeli. A Megbízott rendelkezésre bocsátja a dolgozók adatkezelését engedélyező nyilatkozatot, amelyet a Megbízó köteles a dolgozóival aláíratni és annak egy példányát a Megbízott részére visszajuttatni.
2.19. A Megbízó havonta, legkésőbb a tárgyhót követő 2-ig elküldi a bérszámfejtéshez szükséges alapdokumentumokat a Megbízottnak.
2.20. A Megbízó folyamatosan írásban tájékoztatja a Megbízottat a nála bekövetkező munkaügyi és bérszámfejtést érintő változásokról. A bérszámfejtés előtt rendelkezésre bocsátja a belépő dolgozók személyes és a bérszámfejtéssel összefüggő adatait, a dolgozó munkaszerződését és az előző munkáltatóktól származó igazolásokat. A Megbízó a kilépő dolgozóknál megadja a kilépéssel kapcsolatos összes információt.
2.21. A Megbízott informálja a Megbízót az aktuális költségvetési kötelezettségekről: milyen összeget, milyen számlára, és milyen határidővel kell teljesíteni.

3. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

3.1. A Megbízott hatáskörébe nem tatozó feladatok listáját a Megbízási Szerződés 1. sz. melléklete részletesen tartalmazza. Ezt a listát elsősorban figyelemfelkeltés céljából csatoltjuk mellékletben, kifejezetten abból a célból, hogy a Megbízó mint cégjogi feladatok tekintetében tájékoztatva legyen.
3.2. Menedzsment szolgáltatás keretében elvégezhető feladatok, melyek a Megbízási Szerződés hatályán kívül esnek, és külön díjazás ellenében elvégezhetők:
3.2.1. A Megrendelő jogi státuszát meghatározó jogszabályokban (pl.: Gt. új Ptk.), valamint a Megrendelő alapítási dokumentumában (pl. társasági szerződés) foglalt és az abból eredő tulajdonosi, ügyvezetői, ügykezelői hatáskörbe tartozó feladatok akár részbeni ellátása.
3.2.2. Harmadik személyekkel (pl. partnerek, tulajdonosok, dolgozók stb.) való kapcsolatok tartalma és formája, ennek meghatározása, dokumentálása, szerződések és megállapodások áttekintése, szerkesztésben való tevékeny közreműködés.
3.2.3. A Megbízott által ismert adózást befolyásoló tényezők szerződésben való érvényesítése, ebben való tevékeny közreműködés
3.2.4. A társasági szerződésben, ipari-, kereskedelmi és működési engedélyekben, a bérleti-,szerződéses üzemeltetési okmányban foglaltak tartalmának bárminemű megítélése,betartása, betartatása, ezek tartalmával és formájával kapcsolatos módosítások,változtatások, illetve a változtatások kezdeményezése.
3.2.5. A Megbízó alapítási dokumentumában, tevékenységi körében, megkötött
gazdálkodási szerződéseiben lévő olyan adatoknak a hatóságok felé történő bejelentése, amelyekre vonatkozóan bármilyen bejelentési kötelezettség áll fenn, illetve a joganyagban bekövetkező változás a későbbiekben bejelentési kötelezettséget ír elő.
3.2.6. A bejelentés vonatkozik az egyablakos cégjogi eljáráson kívüli bejelentésekre, különös tekintettel a vezető tisztségviselők, a könyvvizsgáló személyét, kapcsolt
vállalkozásokkal bonyolított ügyleteket, tevékenységi kört, alkalmazott szoftvereket illetően. Ha a Megbízó ezekről megadja a Megbízottnak a szükséges információkat, akkor a Megbízott, mint meghatalmazott – tekintettel az elektronikus kötelezettségre – megteszi a szükséges bejelentést.
3.2.7. A kapcsolt vállalkozási státusznak a megítélése, melynek következtében valamely bejelentési kötelezettség keletkezik.
3.2.8. Megrendelő tevékenységéhez kapcsolódó gazdasági, pénzügyi és kereskedelmi jellegű tervek elkészítése. A Megbízott a hitelkérelmek kitöltését külön díjazás ellenében végzi.
3.2.9. Amennyiben a Megbízó külső szakértő szolgáltatását veszi igénybe pályázatoknál vagy hiteligényléseknél, a Megbízott nem vesz részt a nyomtatványok kitöltésében. Kizárólag csak a szükséges adatokat szolgáltatja, mely a számítógép rendszeréből kinyerhető alapadatokat jelenti.
3.2.10. A Megbízó tevékenységére vonatkozó elő- és utókalkulációk készítése,
jövedelmezőségének vizsgálata.
3.2.11. A Megbízó döntését igénylő, a számviteli politikájában és egyéb szabályzatokban rögzítendő elveknek, eljárásoknak, időpontoknak a meghatározása, döntéseinek előkészítése. Különös tekintettel a választási lehetőséget biztosító adózási, elszámolási módok közül a Megbízóra vonatkozó kiválasztása.
3.2.12. A Megbízó a tanácsadói tevékenysége keretében és külön díjazás ellenében vállalja a döntések előkészítéséhez szükséges számítások, kalkulációk, előerjesztések elkészítését, amennyiben erre a Megbízótól megbízást kap.
3.2.13. A Megbízó követeléseinek és kötelezettségeinek az érintett felekkel való egyeztetése során az egyeztető levelek kiküldése, a Megbízó vevőivel, szállítóival, adósaival és hitelezőivel az esetleges érdemi ügyintézések. Késedelmi kamat, költségátalány megállapítása, nyilvántartása, partnerre történő kiterhelése.

3.3. A leltározási feladatok elvégzésének segítése. A Megbízó tulajdonában lévő eszközöknek és forrásoknak a mennyiségi és minőségi számbavétele, a hozzájuk tartozó értékek a meghatározása. A Megbízott – amennyiben a főkönyvi könyveléshez rendszerszinten kapcsolódó analitikus nyilvántartásokból a leltározáshoz biztosítható információ, akkor ezzel – segíti a leltározási munkafolyamatokat. Pl. tárgyi eszközök listája.)
3.4. A Megbízó tárgyi eszközeinek, immateriális javainak a meglétének ellenőrzése, mennyiségi és értékbeni figyelése, selejtezése, megsemmisítése, s ezekhez tartozó
dokumentálás, kizárólag a rendelkezésre álló bizonylatok alapján. A mennyiségi leltárfelvétel minden esetben a Megbízó feladata.
3.5. A Megbízó analitikus készletnyilvántartásának a vezetése, amennyiben az alkalmazott könyvelési rendszer erre lehetőséget ad.
3.6. A közvetített szolgáltatások folyamatos nyilvántartása és szükség szerinti felleltározása.
3.7. Az azonos tárgyú számlák, szerződések, ügyletek összeghatárának figyelése, jelentése.
3.8. A felmerülő költségeken, ráfordításokon belül az esetleges magánhasználat tényének, mértékének a megállapítása, s annak természetbeni juttatás címén történő megítélése és kezelése, ha a Megbízott magánhasználatot vélelmez, arról egyeztet a Megbízóval.
3.9. Az üzleti partnerek létezéséről, azok gazdálkodásának, tevékenységének korlátozásáról (felszámolás alatt, végelszámolás alatt, kényszertörlés alatt), adataik valódiságtartalmáról, megbízhatóságáról szóló információk összegyűjtése.

4. EGYÉBFELTÉTELEK ISMERTETÉSE

4.1. Figyelemfelhívás keretében minden olyan kapcsolat megítélése, amelynek következtében valamilyen nyilvántartási, bejelentési, elszámolási eljárás következik, vagy következhet, valamint e nyilvántartási, bejelentési és elszámolási feladatoknak a teljesítése (pl. transzferár szabályzat elkészítése és nyilvántartás vezetése).
4.2. A készpénzforgalommal összefüggő összeghatárok figyelése, jelentése.
4.3. Hibásan, hiányosan kitöltött számlák, bizonylatok javítása, kibocsátóval történő javíttatása.
4.4. A bizonylatoknak – a könyvelési rendszeren kívüli – rendszerezése, archiválása, megőrzése minden esetbe a Megbízó feladata.
4.5. Az idegen nyelven kiállított bizonylatok (pl. számlák, szerződések, stb.) magyar nyelvre történő fordítása, illetve a fordítás tartalmi ellenőrzése Megbízó feladata.
4.6. A határon átnyúló ügyleteknél a megfelelő határparitásokhoz szükséges bizonylatok biztosítása, ellenőrzése (pl. fuvarokmány, CMR, származási okmány, stb) Megbízó feladata.
4.7. A számlázással, nyugtaadással, a kimenő és bejövő számlák azonosításával, jelentésével kapcsolatos teendők: Online számlázó regisztráció a Megbízó feladata, egyéb számlázó program bejelentése elektronikusan a Megbízott feladata.
4.8. A befogadott elektronikus számlák és egyéb bizonylatok szakszerű archiválásával kapcsolatos feladatok minden esetben a Megbízó feladatai közé tartoznak.
4.9. Külföldi adóhatósághoz való bejelentés, azzal a kapcsolattartás (jelentések, bevallások), a Megbízó feladata.
4.10. Külföldi adózók beazonosítása, azok adószámának megerősítése, és ezzel kapcsolatos feladatok elvégzése a Megbízott feladatai közé tartoznak.
4.11. Az adóhatóságon kívül más szervezetek (hatóság, minisztérium, kamara, szerzői jogvédelmi intézmények) részére benyújtandó bejelentkezések, adatmódosítások, adatszolgáltatások elkészítése, benyújtása, amennyiben az adatok a könyvelésből kinyerhetők, akkor a Megbízott biztosítja a szükséges adatokat.
4.12. Minden olyan díj megállapításához tartozó analitikának az összeállítása, folyamatos nyilvántartása, amelyek alapját képezik, vagy képezhetik valamilyen hatósági eljárásnak, ellenőrzésnek. (pl. környezetvédelmi termékdíj, élelmiszerlánc felügyeleti díj), de amelyekhez szükséges információk és adatok nem nyerhetőek ki teljes mértékben és közvetlenül az elkészített könyvelési outputokból, a Megbízott által nem végezhető el. Amennyiben az ilyen jellegű adókról, díjakról az adóhatósághoz adóbevallást kell benyújtani, akkor a bevallást a Megbízó, vagy általa megnevezett harmadik személy által biztosított adatok alapján a Megbízott nyújtja be.
4.13. A Megbízónál használt szoftverek egyedi, illetve a számítógépekhez kapcsolt nyilvántartása, a szoftverek és egyéb, a Megbízónál használt szellemi termékek jogtisztaságának megítélése nem tartozik a Megbízott hatáskörébe.
4.14. A Megbízó belső ellenőrzési és vezetői ellenőrzési rendszerének kialakítása, működtetése nem tartozik a Megbízott hatáskörébe
4.15. A Megbízó vezetői (tulajdonos, vezető tisztségviselő) döntéseinek minősítése nem tartozik a Megbízott hatáskörébe
4.16. A Megbízó biztosítási ügyeinek intézése nem tartozik a Megbízott hatáskörébe
4.17. Minden a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről, illetve az Euróapai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló magyar és nemzetközi jogszabályokban a Megbízóra mint „szolgáltató”-ra előírt kötelezettségek teljesítése, úgy mint a
vonatkozó jogszabályi háttér megfelelő szintű megismerése, az abban foglaltak alkalmazása, a változások figyelemmel kísérése; a kijelölt személy(ek) kijelölése és szükséges bejelentése; a Megbízóra vonatkozó szabályzat elkészítése, aktualizálása, engedélyeztetése; a Megbízó belső kockázatainak kezelése, a Megbízó működés során a felmerülő események bárminemű minősítése és hatóság felé történő jelentése; illetve egyéb az e témában a szolgáltatóra háruló feladat teljesítése, helyzet kezelése nem tartozik a Megbízott hatáskörébe.

5. EGYÜTTMŰKÖDÉS MENETE

5.1. Az együttműködés megkezdésekor a Megrendelő a Könyvelő rendelkezésére bocsátja
betekintésre és lemásolásra (szkennelésre) a cég alapításával, cégbírósági bejegyzésével, adóhatósági és társadalombiztosítási státuszával kapcsolatos iratokat, az élő kölcsön- és hitelszerződéseit, valamint minden olyan adatot és információt, amely a könyveléshez szükséges.
5.2. A Megbízó lehetőséget teremt az együttműködés kezdetén arra, hogy a Megbízott megismerhesse a Megbízó gazdálkodásának céljait, a Megbízottnál zajló valós technológiai és gazdasági folyamatokat, illetve ezekre vonatkozó bizonylati rendet.
5.3. Ha a Megbízó és Megbízott szerződéses jogviszonya előtt is volt könyvelés (átvett
könyvelés), a Megbízó átadja a vállalkozás szabályzatait, az előző könyvelő által készített záró főkönyvi kivonatot, az utolsó időszak főkönyvi kartonjait és az azt alátámasztó analitikus nyilvántartásokat (tárgyi eszközök analitikája, befektetési tükör, nyitott vevői, szállítói folyószámla, folyó ügyek dokumentumai). Az átadás történhet papír alapon vagy elektronikus formában. Amennyiben lehetséges, a Megrendelő lehetőséget teremt arra, hogy a Megbízott az előző könyvelővel kapcsolatot teremtsen, s a még szükséges adatokat, információkat közvetlenül is megszerezhesse. Ha erre nincs mód, akkor a Megbízó feladata az előző könyvelésről minden szükséges információnak a biztosítása.
5.4. A Megbízó köteles minden hatóságtól kapott iratot, és a vállalkozás (cég, szervezet) működésével kapcsolatos minden dokumentumot a keletkezés időpontjában haladéktalanul a Megbízott rendelkezésére bocsátani. Abban az esetben, ha a Megbízó nem időben továbbítja a kapott iratot a Megbízottnak, a késedelemből eredő következmények (pl. mulasztási bírság) a Megbízót terhelik.
5.5. A könyvelt bizonylatok visszakereshető módon való rendszerezése, lefűzése, átlátható módon történő rendezése a Megbízó feladata. Megbízó a könyvelt dokumentumokat a feldolgozást követően, de legkésőbb a beszámoló elkészítéséig őrzi. Ezt követően a Megbízó gondoskodik az iratok elszállításáról. A törvényekben előírt, a bizonylatokra vonatkozó megőrzési kötelezettség a Megbízót terheli. Amennyiben az iratok elszállítására a megadott határidőn belül nem kerül sor, a Megbízott tárolási díjat számít fel. A tárolási díj mértéke minden hónapban a könyvelési díj 30%-át teszi ki. Ez a tárolási díj a könyvelési díjjal egy időben kerül kiszámlázásra.
5.6. Amennyiben a Megbízó a Megbízási Szerződést felmondja, és a továbbiakban nem tart igényt a könyvelési szolgáltatásra, haladéktalanul köteles a dokumentumokat elszállítani. Többszöri felszólítás ellenére el nem szállított iratokat a Megbízott nem köteles őrizni. Megbízott az adatkezelési szabályok betartása mellett az iratokat megsemmisíti. Az ebből eredő kárt Megbízó köteles viselni.
5.7. A Megbízási Szerződés megszűnése esetén a papír alapú dokumentumok tételes átadás-átvétel keretében, jegyzőkönyv felvétele mellett átadásra kerülnek. A könyvelési program teljes mentése adathordozó eszközön átadásra kerül, majd adatvédelmi szempontok figyelembevétele mellett a programból az összes adat törlésre kerül.
5.8. A Megbízott meghatalmazás útján közreműködik az adóhatóság által végzett ellenőrzésekben. Általános és teljeskörű meghatalmazottként csak olyan ügyekben tehet nyilatkozatot, mely kifejezetten szakmai jellegű, és kívül esik a menedzsment hatáskörén. Egyéb ügyekben jognyilatkozatot az ellenőrzés során nem tehet.
5.9. A Megbízott szervezete lehetőséget ad arra, hogy a Megbízott külön személyt biztosítson a Megbízó ügyeinek intézésére (könyvelő, bérszámfejtő, általános meghatalmazott). Megbízott szervezetében történő változás esetén Megbízó tudomásul veszi, hogy személyekben beállt változás a Megbízóhoz kirendelt személyeket is érintheti.

6. FELELŐSSÉGI KÉRDÉSEK

6.1. A bizonylatok határidőn túli rendelkezésre bocsátásából eredő mindennemű késedelem a Megbízó felelőssége, veszélye és kára.
6.2. Megbízó által kibocsátott és befogadott, számlák tartalmi, formai és adózástechnikai hibái miatt, továbbá a könyvelés rendelkezésére bocsátott bizonylatok, okmányok, alaki megfelelőségéért, tartalmáért, a mögöttük lévő gazdasági események valódiságáért,. nemzetközi adózás béli megítélésükért a Megbízott semminemű felelősséget nem vállal, a teljesítésigazolás valódiságát nem vizsgálja, nem vizsgálhatja. (A Megbízó felelősségét nem mentesíti az a tény, hogy átadta a Megbízottnak a bizonylatokat, illetve az az igénye sem, hogy a Megbízott az általa észlelt minden hibára, hiányosságra felhívja a figyelmet.)
6.3. A Megbízó köteles a személyes késedelméből vagy hibájából keletkező károkat, illetve többletköltségeket a Megbízottnak – külön megállapodás, illetve kalkuláció szerinti mértékben megtéríteni.
6.4. A könyvelés pontosságáért és szabályszerűségéért, a Megbízott által vezetett nyilvántartások egyezőségéért, a bevallások, beszámolók pontos, határidőre történő elkészítéséért a Megbízott felelősséget vállal. A szolgáltatás hibájából eredő károkozás a Megbízott felelősségbiztosításának terhére történik. A kártérítésnél szóba jöhető károk fogalmába nem tartozik bele az adóhiány és adótöbblet összege, mert az adott ügylettel kapcsolatosan az egyébként is a Megbízottat (adózót) terhelné, illetné.
6.5. A Megbízott garantálja, hogy rendelkezik azon engedélyekkel, illetve olyan képesítéssel bíró munkatársakkal, amelyeket a törvény számára a vállalt munkafolyamatok elkészítéséhez előír, illetve akik olyan szakmai ismeretekkel rendelkeznek, amelyek biztosítják a feladatok magas szintű ellátását.
6.6. Megbízottat titoktartási kötelezettség terheli. Harmadik fél részére semmilyen információt nem adhat ki. Ez alól a Megbízó írásban feloldást adhat, illetve bűnügyi hatóság, bíróság megkeresésére a Megbízott köteles minden kért információt megadni.
6.7. A pénzmosási törvény a Megbízott számára ügyfél-átvilágítási kötelezettséget ír elő. Ennek alapján a jelen szerződéskötéskor a Megbízó, valamint annak képviselője és a tényleges tulajdonosa azonosításra kerülnek. A pénzmosási törvény előírásai alapján a Megbízó a szerződéses kapcsolat fennállása alatt köteles 5 munkanapon belül a Megbízottat értesíteni, ha az ügyfél-átvilágítás során rögzített adatokban változás következne be. Az azonosítás során felveendő adatokat a Megbízó az adatlap kitöltésével, az adatokat tartalmazó okiratok bemutatásával és ahhoz való hozzájárulás megadásával adja meg, hogy a rögzítendő adatokat tartalmazó okiratokról a Megbízott másolatot készítsen.
6.8. A Megbízott megtagadhatja azon tételek lekönyvelését, elszámolását, amelyek pénzmosásra, az ún. „fekete gazdaságban” való részvételre utalnak. Amennyiben a Megbízó ezt másként látja, a Megbízott ezeknek a tételeknek a könyvelését a Megrendelő által cégszerűen aláírt, a lekönyvelendő számlára való hivatkozással ellátott írásos utasítás alapján végzi el. A Megbízó tudomással bír arról, hogy Megbízottat a Pénzmosási törvény bizonyos jelentések megtételére kötelezi.